Regulamin sklepu Motocykle - skutery - quady, odzież enduro, cross.

Jeśli na stronie jest sprzedaż przedmiotu w kilku rozmiarach lub kolorach prześlij informację jaki towar Ciebie interesuje.

Prosimy również o wcześniejsze uzgodnienie dostępności towaru w wybranym rozmiarze lub kolorze.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Sklep internetowy www.skutery.bazarek.pl, prowadzony jest przez firmę Jakub Ligman, nr NIP 466 035 76 15, z siedzibą w Lipnie, ul. Łączna 28.

Najważniejsze punkty regulaminu:

Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT

Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: [[ kuba.ligman@wp.pl ]]

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki. Sklep internetowy z wysyłkami paczek uzależniony jest od form realizacji przez Pocztę Polską (rodzaj presyłki).

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze.

W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Pełna treść regulaminu:

1. Postanowienia ogólne 2. Realizacja zamówienia 3. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka 4. Ochrona danych osobowych 5. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres [[kuba.ligman@wp.pl ]] . Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną - listem poleconym.

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

4. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).

5. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

II. Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

UWAGA !!! Ze względu na to, że towar sprzedawany jest jednocześnie w sklepie stacjonarnym oraz w sklepie internetowym jak również może być wystawiany na aukcjach internetowych ( np. allegro, świstak, eBey) , z tego powodu może wyniknąć brak towaru ze względu na jego wcześniejsze sprzedanie. Firma PHU Paweł Ligman zastrzega sobie w tym przypadku możliwość anulowania transakcji. Jeśli to stanowi dla Państwa problem proszę o nie dokonywanie zakupu lub o wcześniejsze uzgodnienie dostępności towaru i dopiero kupowanie interesujących przedmiotów.

3. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.

6. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

7. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

8. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób: Przelewem na rachunek bankowy. Dane do wpłaty: [[ Jakub Ligman 87-600 Lipno ul. Łączna 28 ]] [[Bank Pekao S.A.]] nr rachunku [[94 1240 3392 1111 0011 0546 0436]] Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. Przy odbiorze, czyli za pobraniem. Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności podanych w zamówieniu.

9. Wysyłka poza granice Polski po dokonaniu wpłaty na konto sklepu za towar oraz uzgodnieniu kosztów wysyłki do określonego kraju.

III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.

2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: Jakub Ligman 87-600 Lipno ul. Łączna 28. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Klient może od razu skorzystać z rękojmi i żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

4. Na zakupiony towar klient otrzymuje 2 letni okres gwarancji.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

V. Postanowienia końcowe

1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: Jakub Ligman 87-600 Lipno ul. Łączna 28 Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

2. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.

3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wzór   OŚWIADCZENIA  O

ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ

NA ODLEGŁOŚĆ


.................................... ...................., dnia ..........................r.

ul. .............................

…………...................

/adres konsumenta/

Usługodawca

........................................

........................................

........................................

/oznaczenie przedsiębiorcy/

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia ............................., zawartej z usługodawcą.

Podstawą prawną odstąpienia jest art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

Wskazuję, iż oświadczenie składam z zachowaniem terminu określonego w art. 10 w/wym. ustawy, a wobec nierozpoczęcia świadczenia usług odstąpienie jest w pełni skuteczne.

........................................

/podpis konsumenta/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ REKLAMACYJNY


FORMULARZ REKLAMACYJNY / ZWROTU / WYMIANY

........................., dnia ....................
............................................
ul. .........................
..........................
/dane Użytkownika/

 

Jakub Ligman
ul. Łączna 28
87-600 Lipno
NIP: 466 035 76 15Nazwa reklamowanego produktu ............................................................................................................
Data zakupu produktu:…………………………………
Data doręczenia produktu:…………………………
Data zauważenia wady:…………………………………
podstawą zgłoszenia reklamacji  naprawy/ zwrotu jest sporządzenie dokładnego opisu: (podanie dokładnego opisu jest niezbędne)
Opis:..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
W wyniku istnienia wady proszę o naprawę/ wymianę towaru reklamowanego na taki sam lub podobny wolny od wad.

Zgłaszam chęć dokonania reklamacji nieodpłatnie poprzez: (niezbędne jest wskazanie żądania sposobu dokonania  reklamacji):
a)naprawę;
b)wymianę
W przypadku braku możliwości naprawy bądź wymiany:
c) dokonanie przelewu na mój rachunek bankowy w Banku .....................
nr rachunku..................................................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ..........................................

DATA........................................................


PODPIS ..........................................................

UWAGA! Zwrot ceny za usługę możliwy jest poprzez przelew bankowy na wskazane konto bankowe

 

Dane kontaktowe
Motocykle skutery quady Jakub Ligman
tel.: (54) 2874514
tel. kom.: 693683729
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

Pokaż wszystkie marki